0413 - 820 290

Leveringsvoorwaarden

Topdeal Plaza

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN TOPDEAL PLAZA

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Topdeal Plaza is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hierna volgend worden aangeduid met "wij/ons".

1.2 Onder Afnemer c.q. Koper wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten, alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt en degene die aan ons een opdracht verstrekt c.q. degene met wie wij in enige rechtsbetrekking staan. Hierna te noemen "afnemer".

1.3 Onder "Overeenkomst" wordt verstaan: de tussen Topdeal Plaza VOF en afnemer, al dan niet op basis van een offerte van Topdeal Plaza VOF, tot stand gekomen (koop)overeenkomst.

1.4 Onder producten wordt verstaan alle zaken die op basis van een Overeenkomst met toepassing van algemene voorwaarden ten behoeve van de afnemer worden geproduceerd en/of aan de afnemer worden geleverd.

1.5 De aanduidingen die in deze voorwaarden boven ieder artikel zijn geplaatst, hebben uitsluitend een classificatiefunctie. Aan deze aanduidingen mag geen juridische betekenis worden gehecht.

1.6 Door het plaatsen van een bestelling via www.topdealplaza.nl worden automatisch deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van al onze aanbiedingen (inclusief eventuele bijlagen), van alle opdrachten aan ons, alsmede van alle met ons gesloten Overeenkomsten en van alle overige, waaronder in de toekomst met ons aan te gane rechtsbetrekkingen.

2.2 Verwijzing door de afnemer naar door hem/haar gehanteerde (inkoop‑)voorwaarden wordt door ons bij dezen uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk overeen gekomen zijn.

Artikel 3 – Offertes
3.1 Al onze in opdracht en/of voor rekening van de Afnemer uitgebrachte offertes (inclusief bijlagen, documentatie, afbeeldingen etc.) worden mondeling of schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend. De termijn voor aanvaarding is voor alle offertes 8 dagen, tenzij in de offerte zelf anders is aangegeven. Na ommekomst van de voornoemde termijn van 30 dagen vervalt het aanbod.

3.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.3 Al onze Offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst door ons onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.4 Afbeeldingen, tekeningen, opgave van kleuren, dessins, maten en dergelijke, die vóór of bij het sluiten van de overeenkomst worden getoond of verstrekt, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch worden slechts als monster of model ter aanduiding verstrekt of getoond en zijn niet strikt bindend.

Artikel 4 - Totstandkoming overeenkomst
4.1 In geval door ons een vrijblijvend aanbod wordt gedaan, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat ons aanbod door de afnemer binnen 8 dagen schriftelijk wordt aanvaard.

4.2 Indien een aanvaarding door de afnemer van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de afnemer en als verwerping van ons aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten. Op dit nieuwe aanbod van de afnemer zijn eveneens deze verkoopvoorwaarden van toepassing.

4.3 Indien de afnemer een aanbod doet en/of een opdracht geeft, is onzerzijds uitsluitend sprake van een aanvaarding indien wij dit aanbod en/of deze opdracht schriftelijk aanvaarden of middels een bestelling per email, dan wel wanneer wij aan uitvoering van de opdracht zijn begonnen.

Artikel 5 – Technische eisen, monsters, modellen e.d.
5.1 De in onze aanbiedingen, folders, gidsen, catalogi, circulaires en dergelijke vermelde maten, gewichten, technische gegevens, inhoudsopgaven en de daarin weergegeven afbeeldingen zijn niet strikt bindend, doch gelden slechts bij benadering.

5.2 Schrijffouten, typefouten of administratieve vergissingen mogen door ons te allen tijde worden hersteld.

5.3 Wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor op enig moment, hetzij vóór of na het plaatsen van een order, tot het aanbrengen van redelijke wijzigingen betreffende enige beschrijving, prijs, omvang of nadere specificatie, als bedoeld in lid 1 van dit artikel bedoelde bescheiden. Door het plaatsen van de order verklaart de afnemer zich op voorhand akkoord met deze wijzigingen. Slechts in geval de producten ten gevolge van deze afwijkingen wezenlijk van de overeengekomen producten afwijken, is de afnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. De afnemer heeft deze bevoegdheid gedurende 7 dagen nadat hij de betreffende afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

5.4 Afnemer verklaart zich ermee bekend dat wij gehouden en gerechtigd zijn, zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving aan de afnemer, producten te leveren die ontworpen zijn en waarvan eventuele specificaties zijn aangepast, teneinde te voldoen aan door betrokken overheidsinstituten neergelegde (technische) specificatiestandaards of -normen. Indien de door ons te produceren en/of te leveren producten in het buitenland worden geleverd en/of gebruikt, dienen de daaraan op basis van wettelijke bepalingen van het betreffende land gestelde technische eisen of normen bij het sluiten van de Overeenkomst door de afnemer nadrukkelijk te worden vermeld.

5.5 Ook alle andere technische eisen die door de afnemer aan de producten worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de Overeenkomst door de afnemer nadrukkelijk te worden vermeld.

5.6 De afkoelingsperiode geldt niet bij bestelling(en) die speciaal op maat zijn geproduceerd.

Artikel 6 - Prijzen
6.1 Wij werken niet met vaste prijzen, doch hanteren onze eigen netto prijzen, welke gelden op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst c.q. de aanbieding. Onze prijzen zijn steeds gebaseerd op ten tijde van onze aanbiedingen geldende fabrieksprijzen, materiaalprijzen en dergelijke, ook wel te noemen kostprijzen.

6.2 Indien na de offerte onze prijslijsten worden bijgesteld komt de Overeenkomst tot stand volgens de laatstgenoemde prijslijst.

6.3 Indien na de datum van aanbieding c.q. offerte wijzigingen in de productiefactoren plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, de prijzen van onderdelen, de lonen, de sociale lasten, de belastingen, de prijzen van onderdelen, de vrachtprijzen, vervoerskosten of assurantiepremies een verhoging ondergaan, daaronder begrepen de prijsstijging van materialen en onderdelen als gevolg van wijziging van één of meer van deze genoemde factoren onze marges een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen wij steeds de prijzen daaraan aanpassen en deze wijzigingen doorberekenen.

6.4 De door ons opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden inclusief omzetbelasting (BTW) en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten; behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen. Deze belasting zal apart aan de afnemer in rekening worden gebracht. Voorts behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor de voornoemde overige kosten apart aan de afnemer in rekening te brengen.

6.5 Indien de in het derde lid van dit artikel genoemde prijsverhoging meer dan 10% van de totale som der Overeenkomst bedraagt, is de afnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.

6.6 Indien tengevolge van een gewijzigde opdracht van de afnemer vertragingskosten of andere kosten ontstaan, dan wel dergelijke kosten ontstaan tengevolge van een fout van de afnemer, dan zullen wij, op de voet als bedoeld in lid 1 van dit artikel, gerechtigd zijn de prijs aan te passen.

6.7 Prijsverhogingen voortvloeiende uit, op verzoek van de afnemer, verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer.

6.8 Kosten ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en/of ingeval zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de afnemer tengevolge waarvan door ons kosten zijn ontstaan, worden door ons in rekening gebracht.

6.9 Verzuim van de afnemer maakt een einde aan ons verzuim ingeval wij in verzuim zouden zijn. Gedurende het verzuim van de afnemer is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen. Kosten ontstaan doordat de afnemer in verzuim is, worden door ons in rekening gebracht.

6.10 Kosten van in- en uitlading en/of opslag en/of vervoer van voor de afnemer ter beschikking gestelde onderdelen en/of materialen, modellen en/of gereedschappen en/of andere zaken, kunnen afzonderlijk aan de afnemer in rekening worden gebracht.

6.11 Kosten van montage, service en/of installatie en/of gebruiksklaar en/of alsmede van vervoer, verzending, lossing enz. kunnen aan de afnemer in rekening worden gebracht.

6.12 Wij zijn gerechtigd bepaalde afnemers kortingen te geven, zonder dat andere afnemers daaraan rechten kunnen ontlenen.

Artikel 7 - Levering
7.1 De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden bij benadering. Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of oplevering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.

7.2 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af franco huis in Nederland, op door ons vastgestelde tijdstippen, welke tijdstippen door ons aan de afnemer tijdig zullen worden opgegeven dan wel wanneer de producten of de belangrijkste onderdelen daarvan, één en ander te onzer beoordeling, ter verzending gereed zijn en wij de afnemer daarvan in kennis hebben gesteld.

7.3 Het is ons uitdrukkelijk toegestaan de producten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, zijn wij bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.4 De opgegeven leveringstijden en/of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de door ons bestelde voorraden, materialen en/of onderdelen.

7.5 Kleine afwijkingen van de monsters of modellen, zoals gespecificeerd in artikel 6.3, zijn toelaatbaar en wij hebben het recht de producten met deze afwijkingen, mits van goede hoedanigheid en kwaliteit, aan de afnemer te leveren.

7.6 De levertijd gaat in nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aangenomen, alle formaliteiten welke nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn vervuld, alle benodigde bescheiden in ons bezit zijn en de afnemer ons bovendien, in overeenstemming met ons, de voor de uitvoering der werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld en voorbereidende werkzaamheden heeft verricht. Indien bovendien bij aanneming der opdracht betaling in termijnen is overeengekomen, en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de levertijd niet eerder ingaan dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.

7.7 De afnemer is uitdrukkelijk verplicht de aflevering van enige zending van producten te aanvaarden, op het moment dat deze door ons bij de afnemer zijn bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

7.8 Indien de afnemer de afname van de producten weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in elk geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.

7.9 Het risico van de producten gaat over op de afnemer op het moment van aflevering, ook al is de eigendom van de zaak nog niet overgedragen. Het risico gaat derhalve over zodra de producten onze magazijnen/fabrieken dan wel bij levering op aanvoer van derden, de fabrieken of magazijnen van deze derden hebben verlaten, dan wel indien door ons de afnemer op de hoogte is gebracht van het feit dat de producten voor verzending klaarstaan en vervolgens geen nadere instructie of adequate instructie van de zijde van de afnemer is verstrekt. Eventuele opslag zal worden geregeld in afwachting van adequate instructies van de afnemer. Deze opslag zal voor rekening en risico van de afnemer plaatsvinden.

7.10 Voor schade ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijnen en/of opleveringsdata zijn wij niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal de afnemer dus nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, of het al dan niet krachtens of door derden doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is geweest van opzet of grove schuld onzerzijds, of tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

7.11 In geval wij aansprakelijk zouden zijn wegens overschrijding van de leveringstermijn, zijn wij nimmer voor meer aansprakelijk dan directe schade tot een bedrag dat door ons verzekerd is, althans naar verkeersopvattingen verzekerd had behoren te zijn. In geen geval echter zal de aansprakelijkheid een groter bedrag belopen dan de factuurwaarde van de opdracht/levering.

7.12 Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.

7.13 Verlenging van de levertijd kan op verzoek van de afnemer slechts geschieden met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring. Eventueel voor ons uit deze verlenging voortvloeiende kosten en verliezen zijn voor rekening van de afnemer.

7.14 De levertijd gaat in op het moment dat de schriftelijke orderbevestiging voor akkoord getekend is ontvangen ten kantore van ons.

7.15 Indien bezorging met afnemer is overeengekomen, wordt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, het correspondentie - adres geacht gelijk te zijn aan het bezorgadres. Indien afnemer schriftelijk geen melding heeft gemaakt van een afwijkend bezorgadres, zullen alle kosten voor het opnieuw bezorgen, welke tenminste zestig euro bedragen, in rekening worden gebracht aan afnemer.

7.16 Wij zijn gerechtigd bij levering en/of installatie gebruik te maken van derden zonder afnemer hiervan in kennis te stellen.

7.17 Indien afnemer heeft gekozen voor montage c.q. installatie door ons blijft afnemer verantwoordelijk voor het beoordelen van de te bewerken onderconstructie. Indien wij of een door ons ingeschakelde derden het niet verantwoord achten tot montage c.q. installatie over te gaan, worden goederen achtergelaten, zonder deze te monteren c.q. installeren. Afnemer blijft gehouden tot betaling van het overeengekomen factuurbedrag, welke voor aanvang van de montage c.q. installatie dient te zijn voldaan door afnemer aan ons.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
8.1 Dadelijk nadat de producten, of de belangrijkste onderdelen daarvan, één en ander te onzer beoordeling, als geleverd gelden in de zin van artikel 7, draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade, welke aan of door deze producten voor de afnemer of voor derden met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 12 van deze voorwaarden mocht ontstaan.

8.2 De door ons afgeleverde en/of te leveren zaken blijven ons eigendom totdat de afnemer alle verplichtingen met betrekking tot door ons aan de afnemer krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de afnemer verrichte en/of te verrichten diensten, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst, aan ons heeft voldaan. De eigendom van de producten of de belangrijkste (onder)delen daarvan gaan derhalve pas eerst op de afnemer over zodra hij al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan ons verschuldigd is terzake van de door ons verrichte en/of nog te verrichten leveringen en werkzaamheden alsmede daarmee samenhangende vorderingen, is voldaan, zulks onverminderd door derden verkregen rechten.

8.3 De door ons geleverde producten zullen bij de afnemer, zolang nog geen betaling heeft plaatsgevonden, apart worden opgeslagen en derhalve gescheiden worden gehouden van alle andere producten, toebehorend aan of gehouden door de afnemer. De afnemer is tevens verplicht onze producten deugdelijk geïndividualiseerd te bewaren, zodat onze eigendomspositie eenvoudig kan worden vastgesteld. Mocht de afnemer ondanks het bepaalde in dit artikel de aan hem geleverde producten reeds gemonteerd hebben, dan is hij gehouden, zolang nog geen betaling heeft plaatsgevonden, op eerste verzoek van ons de producten te demonteren en aan ons te retourneren. De installatiekosten zullen dan voor rekening zijn van de afnemer, evenals eventuele schade die alsdan optreedt of heeft opgetreden.

8.4 De geproduceerde en/of geleverde producten, die onder het in dit artikel gemaakte eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door de afnemer slechts in het kader een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de afnemer niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander (beperkt) recht op te vestigen.

8.5 Indien de door ons geleverde producten na van ons verkregen toestemming worden bewerkt of verwerkt, zullen, in geval sprake is van zaaksvorming als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, wij eigenaar zijn van de aldus gevormde zaak vanaf het moment der totstandkoming. Zodra voldaan is aan het in lid 2 gestelde, zal de afnemer eigenaar worden van de uit onze producten gevormde zaken.

8.6 In geval ten gevolge van handelen van de afnemer of van voor zijn rekening en risico handelenden, sprake is van een andere wijze van originaire rechtsverkrijging, zoals natrekking of vermenging , als in het Burgerlijk Wetboek nader geregeld, ten behoeve van de afnemer, zal de afnemer op het moment van originaire rechtsverkrijging aan ons de nieuwe zaak in eigendom tot zekerheid voor al hetgeen wij uit welken hoofde ook te vorderen hebben, overdragen en de zaak voor ons gaan houden. In geval bovenstaande niet mogelijk is ten gevolge van een eerdere eigendomsoverdracht tot zekerheid bij voorbaat, zal de afnemer onder opschortende voorwaarde dat dit eerdere recht op de nieuwe zaak vervallen is, aan ons de zekerheidseigendom als hierboven bedoeld overdragen.

8.7 De afnemer is verplicht de hierboven bedoelde producten te verzekeren tegen risico’s van diefstal-, brand-, storm- en waterschade, in dier voege dat in de betreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op producten van derden, hetzij laatstbedoelde bij het aangaan van de verzekering belanghebbenden zijn, hetzij gedurende de loop der verzekering belanghebbenden zullen worden. Het is de afnemer niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeringsmaatschappij uit hoofde van de hierboven bedoelde verzekeringen, voor zover betrekking hebbend op de hierboven bedoelde producten, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen.

8.8 Uitkeringen terzake van schade en verlies van de hierboven bedoelde producten treden in de plaats van de betrokken producten. De afnemer is gehouden de terzake gedane verzekeringsuitkeringen ten behoeve van ons in ontvangst te nemen en deze uitkeringen op eerste verzoek aan ons te betalen.

Artikel 9 – Betaling
9.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, moet betaling plaatsvinden zonder enige korting en/of aftrek en/of schuldvergelijking.

9.2 Betaling dient vooraf te geschieden door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening van Topdeal Plaza VOF of indien schriftelijk overeenkomen contant aan de transporteur.

9.3 Bij niet-betaling binnen de in lid 2 genoemde termijn is de afnemer een contractuele vertragingsrente verschuldigd aan ons gelijk aan de wettelijke rente op dat moment verhoogd met 2%-punten per maand, vanaf de vervaldatum van de factuur per maand of gedeelte van de maand. De afnemer wordt derhalve geacht van rechtswege in verzuim te zijn indien er niet wordt betaald binnen de in sub 2 genoemde termijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.

9.4 Betaling dient te geschieden in Euro's, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat in andere valuta wordt betaald.

9.5 De afnemer is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in het product en/of het niet goed uitvoeren van de opdracht of om welke andere reden dan ook de nakoming van zijn/haar betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek als zodanig door ons wordt erkend, alsdan is de afnemer gerechtigd de betaling van maximaal 15% van het betrokken product op te schorten, totdat het gebrek is hersteld.

9.6 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de afnemer dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

9.7 Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in sub 2 van dit artikel zijn wij zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, voor zover zulks niet is uitgesloten in artikel 96 lid 2 sub c boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen. Buitengerechtelijke kosten zullen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag belopen met een minimum van € 25,00.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade en dus nimmer gehouden tot vergoeding van schade, kosten, middellijk of onmiddellijk, van welke aard dan ook, bij de afnemer en/of derden, ontstaan tengevolge van eventuele gebreken in de door ons geleverde producten, te late levering van deze producten of het verloren gaan ervan, tenzij de afnemer aantoont dat de hiervoor bedoelde schade is te wijten aan opzet of daarmee gelijk staande grove schuld aan onze zijde of aan de zijde van onze ondergeschikten, die overeenkomstig onze uitdrukkelijke instructie hebben gehandeld of de schade een gevolg is van dwingend rechtelijke productenaansprakelijkheid. Alsdan zijn wij voor nimmer meer aansprakelijk dan de directe schade, voor zover deze door ons verzekerd is, althans naar verkeersopvattingen verzekerd behoort te zijn.

10.2 Terzake van aanspraken gebaseerd op de wettelijke bepalingen aangaande productenaansprakelijkheid zijn wij nimmer aansprakelijk jegens de afnemer voor schade, die de afnemer lijdt ten gevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden daaronder begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook, als veroorzaakt door producten van derden, die door ons geleverd worden in het kader van ons bedrijf.

10.3 Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek zullen wij de identiteit van onze leverancier aan een benadeelde mededelen.

10.4 Het in de vorige zin bepaalde geldt evenzeer voor producten van derden die door ons op een andere wijze in het verkeer zijn gebracht. De afnemer zal ons terzake vrijwaren op dezelfde wijze als hierna in artikel 10.8 nader omschreven.

10.5 Voor door ons zelf vervaardigde producten alsmede ten aanzien van de producten ten aanzien waarvan wij ingevolge de wettelijke bepalingen aangaande productenaansprakelijkheid als producent worden beschouwd zijn wij uitsluitend aansprakelijk indien schade aan de afnemer en/of derden is toegebracht tijdens het gebruik van het product op een normale wijze, conform de door ons terzake verschafte instructies. De afnemer is verplicht bij hem ingediende aanspraken van derden terstond door te geleiden aan ons en zich te onthouden van iedere toezegging aangaande schadevergoeding. Wij zijn gerechtigd, alvorens te beslissen of te doen beslissen over toekenning van enige schadevergoeding zelf, een volledige beschrijving te verlangen van het gebruik en de feiten die tot de schade aanleiding hebben gegeven.

10.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade (ook niet ingeval van producten aansprakelijkheid).

10.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade (ook niet in geval van producten aansprakelijkheid).

10.8 De afnemer vrijwaart ons tegen alle aanspraken terzake van eventueel door of in verband met het product danwel het bezit of gebruik daarvan direct of indirect bij derden veroorzaakte schade hoe en in welke vorm ook, voor zover deze verder gaan dan de aansprakelijkheid van ons jegens de afnemer ingevolge het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

10.9 De afnemer vrijwaart ons tegen alle aanspraken van hem/haar en derden veroorzaakt door een gebrek in het product, welke mede veroorzaakt is door een gedraging van de afnemer of van zijn ondergeschikten, waaronder begrepen het vervaardigen door ons van producten conform de instructies van de afnemer.

10.10 De afnemer is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten en schade, die voor ons ontstaan door het instellen door derden van een vordering op ons terzake van enig feit, waarvoor wij ingevolge deze bepaling en deze voorwaarden niet aansprakelijk zijn. De kosten, aan juridische en overige bijstand die wij moeten maken terzake van de hierboven bedoelde schadeaanspraken, zoals verweer voeren, onderhandelen, etc. worden geacht minstens 15% van het geclaimde schadebedrag te bedragen en dienen door de afnemer op eerste verzoek van ons aan ons te worden betaald, onverminderd ons recht om de reëel gemaakte kosten na specificatie aan de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 11 – Gebreken; klachttermijn
11.1 De afnemer dient de producten onmiddellijk na de productie en/of levering, ofwel zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 3 dagen daarna, te (laten) onderzoeken c.q. grondig te inspecteren. Hierbij dient de afnemer na te gaan of het geproduceerde en/of geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste zaken zijn geproduceerd en/of geleverd;

– of de geproduceerde en/of geleverde producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het terzake overeengekomene;

– of de geproduceerde en/of afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

Indien afnemer niet binnen 3 dagen na de dag van levering c.q oplevering ons schriftelijk en gemotiveerd wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt,dan wordt de afnemer geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de afnemer deze onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering van de betreffende producten, aan ons te melden.

11.3 Niet zichtbare gebreken dient de afnemer binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 60 dagen na aflevering schriftelijk aan ons te melden.

11.4 Ook indien de afnemer op basis van dit artikel tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van ons worden geretourneerd.

Artikel 12 - Overmacht
12.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade indien wij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan onze verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen voldoen wegens overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee wij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in ons bedrijf.Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan wij afhankelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens ons voldoet, tenzij zulks aan ons verwijtbaar is.

12.3 Ingeval van overmacht hebben wij het recht om de termijn van aflevering en/of oplevering te veranderen en indien aflevering en/of oplevering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de overeenkomst te annuleren met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

12.4 Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt heeft de wederpartij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een aangetekende brief te ontbinden.

12.5 Ingeval het alsnog leveren en/of opleveren verhoging van kosten met zich meebrengt, zijn deze voor rekening van de wederpartij.

12.6 Na annulering van de overeenkomst hebben wij recht op vergoeding van de door ons gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden voor zover de wederpartij daardoor is gebaat.

Artikel 13 – Ontbinding
13.1 Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht als bedoeld in artikel 12 worden verhinderd de Overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel ten dele te ontbinden, te onzer keuze, zodat dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.

13.2 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, het aanbieden van een onderhands akkoord ter schuldsanering, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, doch onverminderd de ons verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, dadelijk en ineens opeisbaar.

13.3 Indien wij ten gevolge van het gestelde in lid twee van dit artikel de uitvoering van de Overeenkomst opschorten, zullen wij de afgewerkte, in bewerking zijnde en overige in de prijs inbegrepen materialen voor rekening en risico van de afnemer opslaan en zal de afnemer ons de contractuele prijs betalen, verminderd met de in de prijs gecalculeerde prijs van het ontbrekende en met de eventueel reeds betaalde termijnen.

13.4 Indien wij ten gevolge van het gestelde in de leden één en twee van dit artikel de Overeenkomst geheel of ten dele ontbinden, hebben wij het recht van de afnemer te verlangen, dat hij de afgewerkte, de in bewerking zijnde en de overige in de prijs begrepen materialen tot zich neemt tegen betaling van de contractuele prijs, verminderd met de in die prijs gecalculeerde prijs van het ontbrekende en met de eventueel reeds betaalde termijnen, bij gebreke waarvan wij te onzer keuze de producten voor rekening en risico van de afnemer zullen opslaan, dan wel verkopen. In de gevallen in de beide vorige alinea’s gaat op het moment, dat de betaling plaatsvindt, de eigendom der betaalde producten op de afnemer over.

13.5 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat de afnemer op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.

13.6 Weigering van de afnemer de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

13.7 De afnemer verplicht zich om op ons eerste schriftelijke verzoek volledige inzage te verschaffen omtrent zijn/haar kredietwaardigheid aan de hand van door een registeraccountant opgestelde stukken, bij gebreke waarvan wij het recht hebben de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

13.8 Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de afnemer zullen de verplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 14 - Intellectuele eigendomsrechten; geheimhouding
14.1 Tenzij schriftelijk anders met ons overeengekomen, behouden wij alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op al onze ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, etc.

14.2 De in sub lid 1 genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

14.3 De afnemer verplicht zich tot geheimhouding van door ons aan hem/haar ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie van ons. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede onze bedrijfsgegevens. De afnemer verplicht zich zijn/haar personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze Overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 15 – Garantie
Wij geven twee tot vijf jaar garantie op uw bestelling. Op alle onderdelen inclusief stoffen en de bedieningen. Indien u binnen de garantie-periode een defect onderdeel heeft, sturen wij u kosteloos een nieuw onderdeel toe nadat wij het oude van u hebben ontvangen (verzendkosten zijn voor rekening van afnemer). Uiteraard geldt de garantie bij normaal gebruik onder normale omstandigheden. Let op: wind en neerslag kunnen onherstelbare schade aan Plaza VOF en onderconstructie veroorzaken. Dit valt niet onder de garantie. Garantie bij montage door Topdeal Plaza VOF beperkt zich eveneens tot het leveren van vervangende onderdelen. De monteurs geven een korte uitleg over de werking van het product en de mogelijkheden voor het afstellen van o.a. de bediening. Indien na de montage storingen aan het product ontstaan, dient u zelf zorg te dragen voor het retour zenden van te vervangen onderdelen (verzendkosten rekening afnemer). Uiteraard worden deze gedurende de garantie termijn gratis nageleverd. Indien de montage door u akkoord is bevonden, zullen alle werkzaamheden hierna afzonderlijk worden berekend. De garantie termijn op de montage is 3 maanden. Garantie is uitsluitend van toepassing op aantoonbare fouten in de montage. Dit geldt tevens voor het nastellen en opnieuw afstellen. Als binnen 5 werkdagen na installatie blijkt dat deze niet deugdelijk is uitgevoerd, zullen wij dit herstellen dan wel hiervoor een billijke schadevergoeding betalen aan afnemer.

Uitzonderingen garantie:
Voor merkartikelen zoals Verano, Somfy en Nice geldt de normale fabrieksgarantie. Hiervoor verwijzen wij u naar de hiervoor geldende garantiebepalingen.

Artikel 16 - Informatie
Opgave door ons van gegevens en/of afmetingen en voorts afbeeldingen, tekeningen en modellen gelden slechts ter verduidelijking en zijn niet bindend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk vermeld.

Artikel 17 – Onredelijk bezwarende bedingen
Mocht in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 18 - Kosten
18.1 De afnemer is aan ons buiten de verplichtingen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de aangegane Overeenkomst, tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die wij maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge deze Overeenkomst al dan niet in rechte van de afnemer te vorderen, dan wel aangesproken door de afnemer, ons te verweren, tenzij in dit laatste geval blijkens een gerechtelijke uitspraak ten onrechte door ons verweer is gevoerd.

18.2 Buitengerechtelijke kosten zijn door de afnemer verschuldigd in ieder geval, dat wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken zullen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen.

Artikel 19 – Wijziging voorwaarden
Wij zijn te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en geschillenregeling
20.1 Op alle Overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

20.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enig toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

20.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere Overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

Zonwering

Vloeren

Naast dat Topdealplaza.nl gebruikt maakt van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, willen wij graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?